Impermeabilitzacions i juntes

  • Tot tipus de cobertes, dipòsits, piscines, …
  • Membranes líquides: poliurea en calent, poliuretans, basi cautxú, …
  • Làmines, de PVC, TPO, butil, EPDM, asfàltiques, …
  • Tractaments i segellaments de juntes, tant horitzontals com verticals.

Membranes líquides
Poliurees en calent, poliuretans, base cautxú, etc.

Membranes homogènies
PVC, butil, EPDM, asfàltics, etc…

Impermeabilització de dipòsits

Tall i Segellat de junts
horitzontals i verticals.